Kaip pamesti dideles storas rankas

N, Yl, Vgr pjautuvo ar dalgio rankena: Įdėk dalgiuo naują rañką Ms. Grėbliai spindėjo saulėje lyg auksiniai, baltavo marškiniai, margavo įvairiaspalviai sijonai. Taigi pakeisime: ji teeinie prie darbo, o į jos vietą - Marcelė, kuri juk labai norėjo būti virėja.

Naršymo meniu

Ž ranka reikšmė Kas yra ranka? Tiesioji dešinioji rankà Dv. Su rankomis vėduoti J. Rañkos pirštas NdŽ. Rankų žiedas R Mokoja mosuoja rankà Grv. Siūbuoju rankomis SD Tamstai ranka pavargo berodant Lnkv.

kaip pamesti dideles storas rankas

Ana tik rankoms skleida, o nėko nesako Dr. Moteriškė sklaido rankas Pš. Atkišęs per visą rankos tiesimą popierėlį, skaito siuvėjas P. Dievo dukružėlės … jį nešios ant rankų Sch9. Ant rankų nor nešiojama B. Muni užlingavo sena matušelė, muni užnešiojo ant baltų rankelių StnD Tą šitai ant rankų nešioja DP Eina basi, nešasi čebatus rañkosna LKT Ktv. Kiek jie laiko bus ant rañkų nešami [tie vaikai] Šln.

Visi vyrai po rañką surišti ir eina Skr. Mano nulaužta buvo ta rankà, pasigadino Šl. Davė rañką gelbėtikiteip negalėjo LKT Nd. Rankàs aukštyn! Sakoi rankàs palaužėne vieną užmušė Btrm. Man ranka — ar tai prieš kokias darganasar galu mėnesio — kaip nukirsta rš.

kaip pamesti dideles storas rankas

Uždrebėjo ma[n] kojos ir rañkos, baisu pasdarė Eiš. Man kūnas nutirpo, nė rañkos negaliu pakelt [iš išgąsčio] Erž. Rankos kap grėbliai nutirpusios Aps. Reik darbuoties — rankos į kebeklius pavirto Kl. Rankos rudinį ka suaižėjo, į mieles labai Trk. Kojos netikę, o rañkom ai da aukštai užlipč Mlk. Malėjos miltinos rañkos NdŽ. Kad aš abidi rankì turėčiau sveiki, išmaityčiau visus Sg. Nėr toks uždarbis [vienrankiui], kai su abidim rañkim Sg.

Juodos kojos tinginio, juodos rañkos darbininko Stl. Nusbosta — guliu guliu, ažtirpsta rañkos ir kojos Kp. Kap uždabojau, ką namas dega, pamielino kojas, pakirto rankas, netekau žado Vrn. Rankàs pakerta — jau nepagaliu dirbt Klt.

Sopančios rañkos Krs. Kad ranka iš pečio skaudatai bus lietaus LTR Žgč. Mama dejuoja su rankà Ktk. Ana rankà negali Ign.

Šiandie daug dirbau — rankàs gelia Rs. Nuo ravėjimo gėlė juosmenį, tirpo rankos sp. Dejuo[ja] rankoms iš rugių bėrimo Ggr. Rañkos stingsta nuo darbo Klt. Pavargo, nepakelia rañkų Drsk.

Plaukai Jei sapne šukuojiesi plaukus, tai ženklas, kad nori išspręsti savo problemas. Kuo ilgesni plaukai, tuo sudėtingesni reikalai realiame gyvenime. Graži šukuosena sapne — sėkmė reikaluose.

Variau, variau muses, net ranką iš peties ištraukė Lnkv. Rankas trauka iš pat širdies, kad reik šiaudų prikrautas kestes nešti mašinuojant Šts. Rankose didelė senatvėo reik ravėti daržus Lž.

Žaizdos buvo rañkose ir kojose DP Lazdelė rañkoj — visas gerumas nieko neliko, tik senatvė Ck. Senelis drebančiom rankom atidarė vartelius ir įėjo kieman J. Da drūtesnė būčiakad rañkos nedrebėt Rmš. Lazdą ant ranką imk Ps.

Nuo viršaus im rañkosu Prng.

kaip pamesti dideles storas rankas

Imk rañkostan AruP80 Švnč. Ema su abim rañkim LKT99 Pvn. Imk su abim rañkim Lkv. Paėmė su plika rankà Všk. Mamytė mūsų su bitėm plikom rañkom, nė jai gildavo Mšk. Gal užtatai išdžiūvo obelyskad tu nedavei savo rankà pati nepaskyrei skiepų Ktv. Gėlė rañko[je], knyga rañko[je] i bačiukai eidavo basos į bažnyčią Skdv. Kai kada pakeli rañką, tai mašina nuveža Mlk. Kurgi anys apsvalgę apsinuodijękai duodi, kap sako, viena rankà, tas pats valagas Smal.

kaip pamesti dideles storas rankas

Kalavijas abišaliai aštrasviena ranka turimas SD Su abim rankim už pūčkos plongalio nusitvėręs TP, Su abidvim rañkim į delnus sau plodams …, puldams, sprandą nusisuko JD Abiem rañkiem Sv. Virvės storos, kaip ranka apimt Prng.

Davinėjo žalio vyno į baltas rankeles JD Del to rankosn šitą mokslą trumpą imkiat Mž Teisusis Simeonas ėmė rankosn savo PK Vyrai imdavo kaip pamesti dideles storas rankas aną dalį sakramento DP Atnešė anys jam dovanas ing namus rankosu savo BB1Moz43, Iššoko gyvatė angis iš karščio ir įsikando rankos jo BtApD28,3. Pridėjęs galą vinies šventosp rañkosp jo, pradėjo ją kryžiausp smarkiai mušt DP Ką turi rañkon?

kaip pamesti dideles storas rankas

FrnS Mrk. Reikia peilis kešenėj turėt, ale i rañkose LKT22 Plm. Aš nieko neturėjau į rankàs Rmč. Nerado nieko, tiektai pelenus rañkoje DP I rañkoj šautuvo neturėjau nė neliečiau, nevartojau Dsn. Akėčių nei rañkon neturėj[o] nebuvo nei paėmęs, neakėjo Lp. Aš alulio iž mažumės negeriu, o vynelio nei rankelėn neimu neprisiliečiu KrvD Senesni žmonės plūgų rañkon neimdavo, sako, žemę sugadins Šmn.

Pieštuko nedavė į rankàs LKT Bb. Atsisveikindamas karštai paspaudė ranką J. Būdavožanduosan bučiuodavomės, ė dabar rañkom sveikinas Dglš. Antroji rankelė dar nepabučiuota verksmas gali numesti svorį Žem.

Močia tik linksia, o tėvas kaip pamesti dideles storas rankas džiaugsmo trina rankas žento dovanas žiūrinėdami Vb. Rankas pakelti dangop B. Duok mums rankoms nusiplauti vandens Šts. Burnelę prausiaus, rankas mazgojau, nuskandinau žiedelį JD Kaip pamesti dideles storas rankas mergelė lelijėlė drobeles skalavo, o rankelėlès mazgojo d.

Davei botagą rankon i teganai kiaules Dglš. Turi tep kap rankosa Lp. Šnapšę i dabar gerti gal, by tik pakeli rañką Plng. Oi geria, stiklinė jam iš rañkos neišeina Slm. Jug ir ano rankà atkeltà vien — tinka mušties Ms. Anas kap kirs dyka rankà, tas vagis i nuvirto Vdš.